Account Registration

Registration is closed.

Entry Registration

Entry registration is closed.

Top

Rules

Organizačný tím Cassovia Homebrew Club (Košické združenie domácich varičov piva)

vyhlasuje

medzinárodnú súťažnú degustačnú prehliadku doma varených pivných špeciálov

 

„BIELA VRANA 2020“

 

ktorá sa uskutoční dňa 22. 02. 2020 (sobota od 09.30 hod.)

v priestoroch Pivovar Hostinec, Hlavná 65, Košice, Slovensko

 

Pravidlá súťaže

 

1.Hlavným organizátorom je Cassovia Homebrew Club v spolupráci s Pivovar Hostinec a ďalšími partnermi.

 

2. Súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva (vek nad 18 rokov) so svojimi pivami pripravenými v domácich podmienkach zo základných surovín. Prihlásené súťažné pivá (a ich receptúry) nesmú byť komerčne predávané a uvarené v komerčných pivovaroch.

 

3. Stanovené súťažné kategórie podľa BJCP (2015)

A. kategória: 27. Historical Beer: Piwo Grodziskie 
určená držiteľom ocenenia Grand Special Biela vrana 2019 - Ireneusz Misiak

B. kategória: 15. B – Irish Stout, 16. A – Sweet Stout ,16. D – Foreigh Extra Stout

C. kategória: 26. D – Belgian Dark Strong Ale

D. kategória: 28. B – Mixed Fermentation Sour Beer, 28. C – Wild Speciality Beer

E. kategória: 09. A - Doppelbock

F. kategória: 34. C - Experimental Beer – Slovak Herbal Ale

 

       Víťazné vzorky pív z uvedených kategórií (A – F) budú súťažiť o titul

 

„GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020“ 

 

4. Do degustačnej súťažnej prehliadky sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia, ktorí sa zaregistrujú a prihlásia svoje doma varené pivá na stránke súťaže BIELA VRANA 2020 – www.biela-vrana.sk do určeného termínu, vyplatia štartovné a súčastne súhlasia so štatútom súťaže. Počet prihlásených vzoriek od jedného domovariča v príslušnej vyhlásenej kategórii je maximálne 1 (jedna) vzorka piva, neobmedzuje sa účasť vo vyhlásených kategoriách.

 

5. Prihlasovanie, registrovanie vzoriek na súťaž „BIELA VRANA 2020“ bude sprístupnené od 01. 01. 2020 do 07. 02. 2020 (do 23:59 hod.) na stránke súťaže on line na registračnom formulári www.biela-vrana.sk . Kapacita súťažných vzoriek je 150 kusov.

 

6. Štartovné / dar za prihlásené vzorky pív je potrebné uhradiť najneskôr v deň konania súťažnej degustačnej prehliadky, pred otvorením súťaže do 9:00 hod. v mieste konania osobne, priložením k flašiam v nepremokavom obale v balíku, alebo poštovou poukážkou na adresu hlavného organizátora. Štartovné v ročníku 2020 je darom, za jednu prihlásenú vzorku piva do súťaže je suma 5€.

 

7. Súťažné vzorky piva je potrebné organizátorom doručiť najneskôr do do 07. 02. 2020 na adresu organizátora, prípadne po dohode s ním aj na miesto konania súťaže Pivovar Hostinec, Hlavná 65, 040 01 Košice, SK. Vzorky piva prijímame, preberáme od 01. 01. 2020 na hore uvedenej kontaktnej adrese. Vzorky pív doručené po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.  

 

8. Prihlásená vzorka piva musí byť doručená v 3 (troch) sklenených obaloch (3x 0,5l, resp. 3 x 0,33l, 3 x 0,4l) s minimálnym objemom 1 liter. Nepripúšťa sa dodanie vzoriek v PET fľašiach. Každý obal vzorky piva musí obsahovať štítok - etiketu vygenerovaný na stránke súťaže BIELA VRANA 2019 s názvom piva, názvom výrobcu, zaradením do kategórie a všetkými informáciami požadovanými organizátorom. Za správne zaradenie vzoriek do príslušnej kategórie zodpovedá samotný súťažiaci. Fľaše nemôžu mať trvalo upevnený štítok – etiketu, štítok – etiketa musí byť pripevnená na fľaši gumičkou. Taktiež sa nepripúšťa akékoľvek označenie na korunkovom uzávere, resp. nepripúšťajú sa keramické patentné uzávery a embosované fľaše (lisované logá, texty). Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

 

 

9. Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené podľa medzinárodných pravidiel a kritérií systému BJCP (2015) a bodovo oceňované „100 bodovým systémom“. Hodnotenie je anonymné, t.z. že hodnotitelia v žiadnom prípade nemajú informácie o súťažnej vzorke a jeho autorovi. Hodnotitelia majú certifikáty BJCP, PSPD, certifikáty someliérov, absolventi skúšok senzorických vlastností piva podľa BV, profesionálni sládkovia, vlastníci a obsluha pivne zameraných prevádzok s viacročnými skúsenosťami z domácich a zahraničných homebrewárskych a profesionálnych degustačných súťaží.

 

Ohodnotenie súťažných vzoriek pív je zaradené do troch stupňov nasledovne a ocenené diplomom:

Zlatá chmeľová šiška (1.stupeň) excelentné pivo (89,00 - 100 b) 

Strieborná chmeľová šiška (2.stupeň) vynikajúce pivo (75,00 - 88,99 b) 

Bronzová chmeľová šiška   (3.stupeň) dobré pivo (59,00 - 74,99 b)

Pri zisku menej ako 59 bodov sa ocenenie neudeľuje.  

 

10. Ceny Hlavná cena – „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020“, držitel tohto ocenenia okrem diplomu a zľavového kupónu a vecných cien získa možnosť uvariť v pivovare Hostinec Košice svoj víťazný pivný špeciál v objeme maximálne 5 hl. Držiteľ ocenenia „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020“ zároveň získa zdarma 30 litrov v sude, resp. 50 fliaš (0,5l) tohto víťazného pivného špeciálu pre vlastnú potrebu. Zvyšný podiel bude Pivovar Hostinec a organizátor súťaže distribuovať vo svojej obchodnej sieti pod značkou držiteľa ocenenia. Termín uvarenia, uplatnenia nároku je stanovený do 30. 04. 2020, po tomto termíne tento nárok zaniká.    

 

11. Súčasťou súťažnej degustačnej prehliadky „BIELA VRANA 2020“ je súťaž „Design etikety BIELA VRANA 2020“.

Tejto súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva, ktorí sa zapojili do hlavnej degustačnej súťažnej prehliadky so svojimi pivnými špeciálmi. Podmienkou je, aby prihlásená etiketa (súbor etiket) pochádzala z reálne uvareného - súťažného piva. Etiketu je nutné pribaliť (nelepiť) k fľaškám v počte 1ks (prípadne ich súbor - kŕčok, predná etiketa, zadovka, pásik,…), resp. odovzdať osobne po dohovore miesta a času. Pokiaľ autorom etikety (súboru etikiet) nie je samotný prihlasovateľ - domovarič piva, je potrebné uviesť aj konkrétneho autora, resp. zhotoviteľa etikety (súboru etikiet). Najlepšiu etiketu (súbor etikiet)   bude vyberať odborná nezávislá komisia zložená z piatich členov (profesionálny designer, zberateľ pivných etiket, zástupcovia domovaričov, bežný konzument piva). Odborná porota vyberie aj najlepší celkový design, spracovanie témy, invenciu, vyhotovenie projektu (fľaša, darčekové balenie, prezentácia ako celok,...) s tým, že bude udelená mimoriadna cena :   

 

„TOP design BIELA VRANA 2020“

 

Odmena pre „Design etikety BIELA VRANA 2020“ : 1., 2., a 3. cena – diplom

Odmena pre „TOP design BIELA VRANA 2020“ : 1. miesto – diplom, vecný dar  

 

 12. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po ukončení všetkých súťažných kategórií. Odovzdávanie  cien prebehne po ukončení oboch súťaží všetkým prítomným účastníkom osobne. Zahraničným účastníkom budú odovzdané kontaktnými osobami. Vecné odmeny zvlášť neposielame.

 

13. Výsledky oboch súťaží budú oznámené na mieste súťaže v plnom rozsahu, zverejnené na stránke súťaže BIELA VRANA 2020 www.biela-vrana.sk do 48 hodín od oficiálného vyhlásenia výsledkov. Písomné hodnotenia – degustačné hárky vzoriek piva a diplomy budú prístupné a zverejnené na profile stránky www.biela-vrana.sk  každému súťažiacemu  do 1 mesiaca od ukončenia súťaže.

 

14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmien.

 

15. Kontaktné osoby

      Riaditeľ súťaže: Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SK, bielavranakosice@azet.sk

      Hlavný rozhodca / Head Judge:  

     Technická podpora / technical support: Ján Demko

    

 

Tešíme sa na Vašu účasť „ Daj Boh šťastia!“.

 

 

V Košiciach 01. 12. 2019                                                                   Organizačný tím Cassovia Homebrew Club

 

 

 

 

 

 

Organization team Cassovia Homebrew Club

announces

International homebrew competition

 

„BIELA VRANA 2020“

 

to be held on 22.February 2020 (Saturday at 09.30)

in Pivovar Hostinec, Hlavná 65, Košice, Slovensko

 

Competition rules

 

1. Chief organizer is Cassovia Homebrew Club in cooperation with Pivovar Hostinec and other partners.

 

2. The competition is open to home brewers of age of 18 years and older with their beers prepared at home from raw materials. Registered beers (and their recipes) must not be commercially sold and brewed in commercial breweries

 

3. Competition categories based on BJCP (2015) are:

A. category: 27. Historical Beer: Piwo Grodziskie 
- chosen by winner of Grand Special Biela Vrana 2019 - Ireneusz Misiak

B. category: 15. B – Irish Stout, 16. A – Sweet Stout ,16. D – Foreigh Extra Stout

C. category: 26. D – Belgian Dark Strong Ale

D. category: 28. B – Mixed Fermentation Sour Beer, 28. C – Wild Speciality Beer

E. category: 09. A - Doppelbock

F. category: 34. C - Experimental Beer – Slovak Herbal Ale

 

       Category winners (A – F) will be competiting for award:

 

„GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020“ 

 

4. All homebrewers who register their home-brewed beers on the BIELA VRANA 2020 competition website - www.biela-vrana.sk by the set deadline, pay the starting fee, must agree with the status of the competition. The number of registered beers from one homebrewer in the category is a maximum of 1 (one) beer sample, participation in the categories is not limited.

 

5. Account registration, registration of beers for the competition "BIELA VRANA 2020" will be available from 01/01/2020 to 07/02/2020 (23:59) on the competition website on the registration form www.biela-vrana.sk. The capacity of the competition samples is 150 beers.

 

6. Entry fee for registered beer samples must be paid no later than on the day of the competition, before the start of the competition by 9:00 am. at the venue personally, by attaching to the bottles in a waterproof package, or by postal order to the address of the main organizer. The entry fee in the year 2020 is 5 EUR for one beer.

 

7. The competition beer samples must be delivered to the organizers no later than 7. February 2020 to the address of the organizer, alternatively after agreement with organizer at Pivovar Hostinec, Hlavná 65, 040 01 Košice, Slovakia.  We accept samples of beer from 01/01/2020 at the above-mentioned contact address. Beer samples delivered after 7.February 2020 will not be accepted in the competition.

 

8. The registered beer sample must be delivered in 3 (three) glass bottles (3x 0,5l, respectively 3 x 0,33l, 3 x 0,4l) with a minimum total volume of 1 liter. PET bottles are not allowed. Each beer sample bottle must contain a label - label generated and printed from the website of the BIELA VRANA 2019 competition with the name of the beer, the name of the producer, the categorization and all the information required by the organizer. The homebrewer is responsible for the correct classification of the samples into the appropriate category. The bottles cannot have a permanently attached label - label must be attached to the bottle by a rubber band. Likewise, no markings on the crown cap. Ceramic patent caps (swing top bottles) and embossed bottles, raised glass (pressed logos, texts) are not allowed. If these conditions are not met, the organizer has the right to exclude the beer samples from the competition.

 

9. The registered beer samples in the relevant category will be judged according to the international rules and criteria of the BJCP system (2015) and judged in "100 points system". The judging is anonymous, i.e. that the judges in no way have information about the sample and homebrewer. The judges have BJCP, PSPD certificates, sommelier certificates, graduates of beer sensory tests according to Biela Vrana, professional brewers, owners and operators of beer-oriented operations with many years of experience in domestic and foreign homebrewing and professional tasting competitions.

 

The judging of competition beer samples is classified into three categories as follows and awarded with a diploma:

Golden hop cone (1.) excellent beer (89,00 - 100 b) 

Silver hop cone (2.) very good beer (75,00 - 88,99 b) 

Bronze hop cone   (3.) good beer (59,00 - 74,99 b)

If less than 59 points are awarded, no award is given.  

 

10. Prizes: The main prize - “GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020”, the holder of this award, in addition to the diploma and discount coupons and other prizes, will be given the opportunity to brew the winning beer in the brewery Hostinec Košice in the volume of 5 hl. The holder of the “GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020” award will receive 30 litres in a keg, or 50 bottles (0.5l) of this winning beer. The remaining beer will be distributed by Pivovar Hostinec and the organizer of the competition in its sales network under the label of the winner. Brewing of the winning beer has to be done by April 30, 2020, no later.    

 

11. Part of the homebrew competition BIELA VRANA 2020 is also a competition Label Design BIELA VRANA 2020.

This competition can be attended by homebrewers who participated in the main homebrew competition with their beers. The condition is that the registered label (set of labels) is connected to a real homebrewed beer which was in the main competition. The label must be packed (do not stick) to the bottles in the amount of 1pc (or their set - front label, back, strip ...), respectively handed in person after mutual agreement with competition organizer. If a homebrewer is not the author of the label (the set of labels), it is necessary to state also the particular author, resp. label creator. The best label (a set of labels) will be selected by a professional independent committee of five members (a professional designer, a beer label collector, a home appliance representative, an ordinary beer consumer). The expert jury will also select the best overall design, workmanship of the theme, invention, design of the project (bottle, gift box, presentation as a whole ...) with special prize:  

 

„TOP design BIELA VRANA 2020“

 

Award for „Label Design BIELA VRANA 2020“: 1. 2. and 3. Place – diploma

Award for „TOP design BIELA VRANA 2020“: 1. Place – diploma and special award

 

12. The results will be announced after all categories will have been judged. The award-giving ceremony will take place after the end of both competitions in person. Foreign participants will be handed their awards over by contact persons. We do not send awards by post.

 

13. The results of both competitions will be announced on site of the competition in full, published on the website of the competition BIELA VRANA 2020 www.biela-vrana.sk within 48 hours of the official announcement of the results. Written assessments - score sheets and diplomas will be accessible and published on the profile page www.biela-vrana.sk to each competitor within 1 month from the end of the competition.

 

14. Organizers have a right to make changes to the competition.

 

15. Contact:

      Director of the competition: Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SK, bielavranakosice@azet.sk

      Head Judge: 

     Technical support: Ján Demko

    

 

We look forward to your participation and „ Daj Boh šťastia!“.

 

 

V Košiciach 01. 12. 2019                                               Organisational team Cassovia Homebrew Club

 

 

 

Top

BJCP 2015 Judging Styles

If a style's name is hyperlinked, it has specific entry requirements. Click or tap on the name to view the subcategory's requirements.

9A Doppelbock 15B Irish Stout16A Sweet Stout
16D Foreign Extra Stout26D Belgian Dark Strong Ale27A2 Piwo Grodziskie
28B Mixed Fermentation Sour Beer 28C Wild Specialty Beer 37A Experimental Beer – Slovak Herbal Ale (Summer) (Custom Style)

Top

Number of Bottles Required Per Entry: 3

Judging Session Locations and Dates

Pivovar Hostinec
Saturday 22 February, 2020 09:30, CET

Top

Awards

Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené podľa medzinárodných pravidiel a kritérií systému BJCP (2015) a bodovo oceňované „100 bodovým systémom“. Hodnotenie je anonymné, t.z. že hodnotitelia v žiadnom prípade nemajú informácie o súťažnej vzorke a jeho autorovi. Hodnotitelia majú certifikáty BJCP, PSPD, certifikáty someliérov, absolventi skúšok senzorických vlastností piva podľa BV, profesionálni sládkovia, vlastníci a obsluha pivne zameraných prevádzok s viacročnými skúsenosťami z domácich a zahraničných homebrewárskych a profesionálnych degustačných súťaží.

 

Ohodnotenie súťažných vzoriek pív je zaradené do troch stupňov nasledovne a ocenené diplomom:

Zlatá chmeľová šiška (1.stupeň) excelentné pivo (89,00 - 100 b) 

Strieborná chmeľová šiška (2.stupeň) vynikajúce pivo (75,00 - 88,99 b) 

Bronzová chmeľová šiška   (3.stupeň) dobré pivo (59,00 - 74,99 b)

Pri zisku menej ako 59 bodov sa ocenenie neudeľuje.  

 

Ceny Hlavná cena – „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020“, držitel tohto ocenenia okrem diplomu a zľavového kupónu a vecných cien získa možnosť uvariť v pivovare Hostinec Košice svoj víťazný pivný špeciál v objeme maximálne 5 hl. Držiteľ ocenenia „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020“ zároveň získa zdarma 30 litrov v sude, resp. 50 fliaš (0,5l) tohto víťazného pivného špeciálu pre vlastnú potrebu. Zvyšný podiel bude Pivovar Hostinec a organizátor súťaže distribuovať vo svojej obchodnej sieti pod značkou držiteľa ocenenia. Termín uvarenia, uplatnenia nároku je stanovený do 30. 04. 2020, po tomto termíne tento nárok zaniká.    

 

The registered beer samples in the relevant category will be judged according to the international rules and criteria of the BJCP system (2015) and judged in "100 points system". The judging is anonymous, i.e. that the judges in no way have information about the sample and homebrewer. The judges have BJCP, PSPD certificates, sommelier certificates, graduates of beer sensory tests according to Biela Vrana, professional brewers, owners and operators of beer-oriented operations with many years of experience in domestic and foreign homebrewing and professional tasting competitions.

 

The judging of competition beer samples is classified into three categories as follows and awarded with a diploma:

Golden hop cone (1.) excellent beer (89,00 - 100 b) 

Silver hop cone (2.) very good beer (75,00 - 88,99 b) 

Bronze hop cone   (3.) good beer (59,00 - 74,99 b)

If less than 59 points are awarded, no award is given.  

 

Prizes: The main prize - “GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020”, the holder of this award, in addition to the diploma and discount coupons and other prizes, will be given the opportunity to brew the winning beer in the brewery Hostinec Košice in the volume of 5 hl. The holder of the “GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020” award will receive 30 litres in a keg, or 50 bottles (0.5l) of this winning beer. The remaining beer will be distributed by Pivovar Hostinec and the organizer of the competition in its sales network under the label of the winner. Brewing of the winning beer has to be done by April 30, 2020, no later.    

Top

Awards Ceremony

Pivovar Hostinec
Hlavná 65, 04001, Košice
Saturday 22 February, 2020 17:00, CET

Top